Tuesday, August 20, 2013

RENAISSANCE HEBRAICA CATALOG PART II of III

The three parts of the catalog can be viewed here
 
1767
שאלוניקי
דוד פארדו
למנצח לדוד
1688
פראג
מרדכי יפה
לבוש התכלת והחור
1519
ויניציאה
רש"י
לקוטי הפרדס
1755
אלטונא
יהונתן אייבשיץ
לוחות עדות
1793
פראג
אברהם משווערנעץ
לקוטי אברהם
1829
שאלוניקי
יהושוע מוספיא
לב יאושע
1722
יעסניץ
פלפולים עה"ת מגדולי הדור
לקוטי שושנים
1597
ויניציאה
שלמה תבית הלוי
לחם שלמה
1752
אמ"ד
יעקב עמדין
שפת אמת ולשון זהורית
1836
הוראדנא
רמח"ל
לשון למודים

1600
ויניציאה
שמואל אוזידה
לחם דמעה
1557
מנטובה
בנונטו, עמנואל בן יקותיאל
לוית חן
1608
פראג
שמואל בן יוסף יוסקה מלובלין
לחם רב
1608
ויניציאה
יוסף טאיטצק
לחם סתרים
1577
צפת
צהלון, יום טוב
לקח טוב
1809
ליוורנו

לשון חכמים/מדרש בחידוש
1714
ווילהרמשדארף
יצחק ב"ר אליקים
לב טוב

1726
ואזנבעק
משה חאגיז
לקט הקמח
1826
ווירונה

לוח של ס"ד שנה
1612
ויניציאה
יהודה אריה מודינא
לב האורי"
1734
אמ"ד
יוסף מארשן
לשון הזהב
1563
מנטובה

מדרש תנחומא


1737
הומברג
חדושי הלכות ש"ס
מהר"ם שיף
1697
פיורדא
מאיר טרנפאל
מאור הקטן
1834
גוזלוו
אהרן בן יוסף הקראי
מבחר ישרים
1643
ויניציאה
יאשיהו פינטו
מאור עינים

1557
קרימונה
ראב"ן
מאמר השכל

1798
דובנא
ישכר דובער זלאטשוב
מבשר צדק

 
1791
אופנבך
ואלף היידנהיים
מאזני לשון הקודש

1543
שאלוניקי
יצחק שני
מאה שערים
1609
פפא"מ
מאיר פופרש
מאורות נתן
1762
אמ"ד
נפתלי הירש בה"וה מוה' יעקב גאשלר
מאמר אפשרות הטבעית
1554
ויניציאה
שמואל סוטוט
מגילת סתרים
1546
ויניציאה
אברהם ן עזרא
מאזני לשון הקודש
1810
מאהליב
טוביה פעדר
מבשר טוב
1585
ויניציאה
שמואל די אוזידה
מדרש שמואל
1748
שאלוניקי
ביקיאם, מאיר
מגן אבות


1747
שאלוניקי
חנניה שאול
מגן שאול
1747
שאלוניקי
מאיר ביקייאם
מאיר לארץ
1547
מנטובה

מגלת אנטיוכות
1569
קושטא
מכתב התחיה לר" יהודה זברא
מאמר תחיית המתים להרמב"ם
1598
פראג

מאמר בחינות עולם
1812
אמ"ד
מאיר פאלק
מאיר נתיב לשון
1717
הענא
עם חי" המלקט
מהרשא על רשי עה"ת
1844
דאנציג
הירש יכונה איידלמאן
מגילת ספר-אגרת הפורים
1770
אלטונה
אברהם ן עזרא
מאזנים
1757
המבורג
יעקב מיאנוב
מגל האומר
1688
פפד"מ
יעקב ב"ר משה מולן
מהרי"ל
1810
פירינצי
דניאל טירני
מדבר קנאה
1603
קראקא

מדרש שיר השירים ואיכה
1757
פיורדא
אברהם ואלארשטין
מאמר אברהם
1813
קאפוסט
נפתלי ויזל
מגיד חדשות
1588
ויניציאה
משה אלמושנינו
מאמץ כח
1629
באסיל

מגלת ספר
1628
הענא

מהרי"ל
1732
אמ"ד
לחם הפנים
מגן אברהם

1546
ויניציאה
כללי הש"ס
מהררי נמרים

1908
נא אמון
חיים עמרם
מטעם המלך ב
1655
שאלוניקי

מורה צדק
1778
ברלין

מחברת תופת ועדן מחברת פורים
1740
אמ"ד
דוד מילדולה
מועד דוד  זכרונות
1602
ויניציאה
יהודה אריה מודינא
מדבר יהודה
1609
שאלוניקי
חיים עמרם
מטעם המלך ח"ה
1609
שאלוניקי
חיים עמרם
מטעם המלך ח"ו
1839
וינה
שמואל פריינד
מוסר אב
1783
שקלאוו
הלכות בציעת הפת
מורה צדק
1744
ויניציאה
ישעיה רומאנין
מוסר מלכים
1848
ליוורנו
יצחק פרחי
מינ מתיקה
1820
ווינה
דוד פריזנהויזן
מוסדות תבל מדעי הטבע
1623
לובלין

מזלות
1576
ויניציאה
ש אריפול
מזמור לתודה על תהלים
1735
קושטא
עמנואל הרומי
מחברות עמנואל
1700
אמ"ד
יהודה הלוי
מי כמוך אדון חסד
1703
דיהרנפורט
חיים הורביץ
מים חיים שני
1604
ויניציאה
יוסף הכהן
מושעות אל הושענות והקפות
1625
ויניציאה
א מגרמייזא
מורה חטאים בדרך
1587
ויניציאה
רבי אברהם יגל ממונציליצי
מושיע חוסים
1843
שאלוניקי
החיד"א
מורא באצבע
1762
ויניציאה

מזבח יעקב
1714
אמ"ד
פשטים
מטעמי מגדני יעקב
1551
ויניציאה
ע"פ שם טוב והאפודי
מורה נבוכים
1684
אמ"ד
שלמה ן מלך
מכלול יופי
1803
ליוורנו
משה טולידאנו
מלאכת הקדש

1576
קושטא
על שיר השירים
מקור ברוך
1823
פיורדא
על ר אברהם שאר
מספד המשנה
1807
לינעוויל

מס' דרך ארץ ספר הגן אורחות חיים זכרון תרועה בינה לעיתים
1604
אמ"ד
ORDEN DE ROSHASANAH Y KIPUR
מחזור
1759
אמ"ד
פי' המלות והתפלות
מחזור כמנהג קארפינטראץ

1526
ויניציאה
סליחות ר"ה יו"כ סוכות שמ"ע
מחזור רומה
1767
אמ"ד
אברהם שוואב
מליץ יושר   דברי יושר
1696
פיורדא
חיים קרומכל
מקור החיים
1660
ויניציאה
נתן שפירא
מצת שמורים
1522
1560
טהינגען
מלכיאל חזקיה ב"ר אברהם
מלכיאל
1773
וילהרמשדארף
א וב
מחזור הדרת קודש


1557-58
מנטובה
ברכיה הנקדן
משלי שועלים

1513
פיזארו
קלונימוס ב"ר קלונימוס
מסכת פורים
1714
פפד"מ

מערבות יוצרות וזלתות וסליחות

A50בודאפעסט
על פי כתב יד קופמן
משנה
1772
אלטונה
ע"פ פרדס
מחזור שער השמים

1546
חיים עובדיה
מקור חיים
1723
אמשטרדםמנהגים : דיזי מנהגים האבן מיר טון דרוקין נייא ... אשכנז, פולן, פיהם, מערהרן, וועלשלנד
1853
רעדלהיים
עה"ת
מקשה זהב
1769
אמ"ד
יצחק זליגמן
מנחת עני ומנחת כהן

1558
פיררא
רבינו פרץ בעל בתוספות
מערכת האלקות
1546
קראקא
יהודה ן יצחק הלוי
מלחמת החכמה והעושר

1546
ויניציאה
דוד ויטאל
מכתם לדוד מחקר באמונה
1660
ויניציאה
נתן שפירא
מצת שמורים
1927
סאטמאר
מרדכי מנאדבורנא
מאמר מרדכי
1681
פפד"א
ש צורף
מצרף לכסף/כור לזהב

1729
אמ"ד
על יורה דעה
מנחה בלולה


1739
מנטובה

מקיץ רדומים
1825
פיורדא

מספד על מות מאקסימיליאן יאזעף
1754
ויניציאה
שני חלקים
מפתחות הזהר
1586
ויניציאה
יוסף סאמיגה
מקראי קדש
1596
קראקא
פי על פרקי אבות
מנחה חדשה
1668
אמ"ד
אברהם פימינטל
מנחת כהן
1727
אמ"ד
עם חי' אליהו אלטינגן
מסכת הוריות
1833
שאלוניקי
מנחם בן שמעון מרדכי
מנחת זכרון
1862
ווארשא
יוסף קאסווי
מסורת המסורת
1598
קורי נישמי
יוסף בן שניאור הכהן
מנחת כהן
1568
משה ניגריז
מלאגת עבודת הקודש
1775
פראג
משה זרח אידליץ
מלאכת מחשבת   חשבון
1710
קושטא
רעמים ורעשים
מלחמת חובה  ויכוחים באמונה
1815
חיים עוזר
מקור החכמה
1559
ריווא דטרינטו

מנהגים לר' אברהם קלויזנר
1557
אמ"ד

מרפה לנפש/אורח חיים

1823
פראג
אייזיק טירנא
מנהגים מכל השנה
1831
ארטרה קייואה
שרש דבר
מפתח שרשי לה"ק

1757
שאלוניקי
נסים שיוויליו
מעשה נסים
1823
פראג
אייזיק טירנא
מנהגים מכל השנה

1738
אופיבאך
צבי הירש טימקאוויץ
מרי צבי על מס' הש"ס
1775
אמ"ד

מנהגים על סדר מעשה בראשית
1714
פפד"מ

מערבות יוצרות וזולתות וסליחות
1794
פירינצי
דניאל טירני
מנחת יד/מחר חדש
1801
פיורדא
בנימן וואלף ברעצפעלד
מנחת יהודה
1807
אמ"ד
חכם צבי
מעשה רב תשובת הגאונים

1744
ברלין
יהודה מינדין
מלים לאלוה
1591
קראקא
משה מפרמיסלה
מטה משה
1788
המבורג
חיים קעסלין
מסלול
1514
מנטובה
יחיאל הרופא
מנהג אבות  תניא
1722
פפד"מ
יחיאל מיכל מארפטשיק
מנחה חדשה
1736
קושטא
משה בנימין מבגדאד
מעשה רב באור מאמרי רבב"ח
1660
ויניציאה
נתן שפירא
מצת שמורים
1813
שאלוניקי
יצחק צבע
מקום בינה
1729
אמ"ד
על יורה דעה
מנחה בלולה
1829
קושטא
אפרים חיות
מקראי קדש   מוסר
1703
לונדון
חנן מהעלישוא
מעשה רב מחלוקת הגט בלונדון
1762
אמ"ד
נפתלי הירש גאשלר
מרומי שדה
1616
קראקא
ע"פ רשי
מסכת בבא בתרא תלמוד בבלי
1606
ויניציאה
שו"ת על המקוה בריוגו
מקוה ישראל
1842
ווילנא
י ב עליאשבערג
מרפה לעם
1718
ויניציאה

מציץ ומליץ
1722
פפד"מ
יחיאל מיכל מארפשיק
מנחה חדשה

1611
פראג
יששכר בער
מקור חכמה

1629
פפד"מ
שמעון לוי גינצבורג
מנהגים
1702
אמ"ד

מראה הצדק מפח השל"ה
1856
ברלין
הגר"א מווילנא
מעיל צדקה
1707
פפד"א
אליעזר ב"ר יוסף יוזפא
משנת רבי אליעזר1596
קראקא
על פירקי אבות
מנחה חדשה
1833
שאלוניקי
מנחם בן ר שמעון מרדכי
מנחת זכרון
1842
ווילנא
י ב עליאשבערג
מרפא לעם
1590
קושטא
שירה
מנחת יהודה שרגא הנשים
1726
אלטונה
יחזקאל קצנלבוגן
מעורר זכרון ומאסף המחנות
1716
ויניציאה
עמנואל חי ריקי
מעשה חושב  מלאכת המשכן
1673
המבורג
biblia parva
מקרא קטון
1551
סביוניטה
דון יצחק אברבנאל
מרכבת המשנה
1757
זאלקווא
אלכסנדר זיסקינד
מצנפת בד
1603
ויניציאה
משה אלשיך
מראות הצובאות
1712
פראג
באור על רבינו בחיי על התורה
מנוח מצא חן
1733
אופיבך
אהרן מאוסטרהא
מלת אהרן
1741
פיורדא
שבתי הכהן מטיקטין
מנחת כהן

 
1739
פראג
משה מאיר פרלש
משמרת הבית
1591
argentorati

משלי  קהלת  שה"ש
1630
לידן
Hebrew-Latin
משניות מסכת מדות
1736
אופיבאך
שניאור פייבוש
משניות זרעים
1736
אופיבאך
שניאור פייבוש
משניות נשים
1731
אמ"ד
חיים ב"ר זכריה מהורובשוב
משנת חיים על משניות א
1731
אמ"ד
חיים ב"ר זכריה מהורובשוב
משנת חיים על משניות ב
1751
זאלקווא
יחיאל מיאברוב
משנה לחם  על מס' השס
1606
ויניציאה
פסקים בהיתר מקווה רויגו
משבית מלחמות
1790
לבוב
משה גלאנטי
משל ומליצה
1733
וואזאנבעק
משה חאגיז
משנת חכמים
1795
למברג
ירמיה ממ"ד
מודעה ואונס

1601
שאלוניקי
יוסף ן עזרא
משא מלך
1756
ברלין
ברכיה הנקדן
משלי שועלים
1765
אמ"ד
שלמה די פירה
משכיות כסף
1760
פפד"א
יצחק ן סהולא
משל הקדמוני
1743
קושטא
על מצוות עשה   לאדינו
משיבת נפש
1744
קושטא
על מצוות לא תעשה   לאדינו
משיבת נפש

1726
אמשטרדם
לחם משנה  מועד
משניות באר אברהם
1683
פפד"א
פירוש באר אברהם
משניות זרעים
1683
פפד"א
פירוש באר אברהם
משניות מועד
1683
פפד"א
פירוש באר אברהם
משניות נשים
1721
שאלוניקי
יעקב ן נעים
משכנות יעקב
1785
שאלוניקי
יוסף טונטיקיו
משיח ה
1562
סביוניטה
פירוש הרמב"ם ברטנורה
משניות זרעים
1562
סביוניטה
פירוש הרמב"ם ברטנורה
משניות מועד

1562
מנטובה
פירוש הרמב"ם ברטנורה
משניות נזיקין
1562
מנטובה
פירוש הרמב"ם ברטנורה
משניות קדשים
1562
מנטובה
פירוש הרמב"ם ברטנורה
משניות טהרות
1833
שאלוניקי
ש קריספין
משק ביתי
1491
ברישא
יצחק סהולה
משל הקדמוני
1730
ואזאנבעק
יצחק בן אלי
משלי לקוטי מגדים
1606
ויניציאה
משה אלשיך
משאת מלך על מגילת אסתר
1569
שאלוניקי
משה פיזאנטי
נר מצוה באור אזהרות ן גבירול
1796
למברג
יהודה ליב אוערבאך
נפש יהודה

1538-39
קושטא
אברהם שלום
נוה שלום
1675
ויניציאה
אברהם שלום
נוה שלום
1659
ויניציאה
צבי טוב פירר
נחלת צבי
1791
פפד"א
עזריאל הלוי אשכנזי
נחלת עוזיאל

1538
קושטא
יצחק אבוהב
נהר פישון
1856
שאלוניקי
יוסף מורדוך
נפש יוסף
1742
קושטא
עזרא הבבלי
נתיבות השלום
1743
יעסניץ
ד גאנז
נחמד ונעים
1726
קושטא
יעקב צמח
נגיד ומצוה
1822
וילנא
על ר חיים ואלאזין
נחל דמעה   הספד
1556
פירארה
נפתלי הירץ טריביש
נפתולי אלהים נפתלתי
1619
ויניציאה
אברהם לאניאדו
נקודות הכסף
1616
פראג
שבתי ב"ר עקיבה הורוויץ
נשמת שבתי הלוי
1709
אמ"ד
יו"ט ליפמן מילהויזן
נצחון
1688
בזיליאה
משה די ליאון
נפש החכמה
1589
ויניציאה
יהודה מוסקאטו
נפוצות יהודה
1623
פאדואה
יעקב היילפרין
נחלת יעקב
1569
שאלוניקי
יואל ן שועיב
נורא תהלות על תהילים

1804
לבוב
באורי מדרשים
נופת צופים
1770
פפא"מ
אברהם הלוי
נחלת ראובן על הפטרות
1796
למברג
יהודה ליב אוערבאך
נפש יהודה
1676
פפא"מ
מנחם ציון גבאיש
נחמות ציון

1779
פיורדא
נתנאל ווייל
נתיב חיים
1691
פפד"א
עזריאל הלוי אשכנזי
נחלת עזריאל
1708
המבורג
נפתלי גינצבורג
נפתלי שבע רצון
1669
קושטא
חיים אלגאזי
נתיבות משפט
1748
זאלקווא
דוב בער ב"ר נתן נטע
נטע שעשועים
1599
פראג
מהר"ל מפראג
נצח ישראל
1779
ברלין
על ספר ישעיה
נחמות ציון

1739
אמ"ד
כמנהג ק"ק קארפינטרץ
סדר לימים נוראים
1801
ווין
דוד מלידא
סוד ה


1675
ויניציאה

סדר זמנים
1770
לונדון

סדר התפלה כמנהג אשכנז ופולין
1692
אמ"ד
חיים מפוזן
סם חיים     דרשות
1766
אמ"ד
כמנהד שינגילי
סדר תפלות
1693
פירארא
כמנהג ק"ק איטליה
סדור מברכה
1676
אמ"ד
אברהם אויערבך
סליחות שירות ותשבחות
1703
אמ"ד
צבי הירש בן ירחמיאל חוטש
סגולות ורפואות
1825
וירונה

סדר תפלות אשכנזים
1778
אמ"ד
כמנהג אזכנז ופולין unrecorded
סדר תפלות כל השנה
1799
זאלקווא
יצחק מקריסנופולי
סוד ברית יצחק


1862
ליוורנו
כמנהג איטאלייאני
זדור בית תפלה


1580
באזיל

סדר עולם רבא וזוטא
1745
אמ"ד
דוד לידא
סוד ה

1712
ויניציאה
כמנהג ק"ק אשכנזים באיטליה
סליחה
1766
אמ"ד

סליחות ואשמורת הבוקר
1899
וילנא
י א מודינא
סור מרע
1614
לובלין

סליחות ופזמונים מאליעזר אשכנזי
1782
פירארא
כמנהג שוואבין ושווייץ
סליחות
1738
כ"י
נכתב ע"י יו"ט ליפמן הליר
סדור הארי זל כ"י

1696
דעסוי
דיישר
סולת למנחה ושמן למנחה
1777
זאלקויא
בנימין זאב הלוי
עת רצון
1848
קנינגסברג
עם פירוש עין אברהם
עין אברהם חלק ב
1848
קנינגסברג
עם פירוש עין אברהם
עין אברהם חלק ג
1829
ליוורנו
דוד פייאצה
עין ראי
1848
קנינגסברג
עם פירוש עין אברהם
עין אברהם חלק ד

1579
ויניציאהיששכר ן סוסאעיבור שנים
1787
המבורג
דניאל קליף
ערוגה קטנה רמ"ח מצות עשה בחרוזים
1606
ויניציאה
משה אלשיך
עיני משה
1622
ויניציאה
מנחם ציון רפא מפורטו
עובר לסוחר
1811
מינסק
אברהם ב"ר אשר אנשיל ממינסק
עמוד הימיני

1823
מנטובה
שמואל גאליקו
עסיס רמונים
1847
ירושלים
חיד"א
עזודת הקדש
1841
שאלוניקי
חיים פאלאגי
עתרת חיים
1777
זאלקווא
בנימים זאב הלוי
עת רצון  מוזר ודרוש


אהרן ב"ר אליהו הקראי
עץ חיים
1766
אמ"ד
עמודי בית יהודה
עמודי בית יהודה
1731
קושטא
משה ן חביב
עזרת נשים
1800
זולקווא
מסטריזוב
עולם ברור   קבלה
1602
ויניציאה
רשב"א
עבודת הקדש
1722
אופי באך
עם עמק השדה
עמק יהושע
1647
ויניציאה
שלמה ב"ר אליעזר הלוי
עבודת הלוי
1602
ויניציאה
ש ארקוואלטי
ערוגת הבושם
1776
פיורדא
אליהו ז"ק
עטרת אליהו
1721
המבורג
משה מלנצברג
עיטור סופרים    כתיבת סופרים
1596
קראקא
הר"י מקורביל
עמודי גולה   סמ"ק
1751
אמ"ד
יעקב עמדין
עץ אבות על פרקי אבות

1683
אמ"ד
שלמה אוליוורה
עץ חיים
1680
אזמיר
עה"ת
עץ יוסף
1690
דיהרנפורט
דוד לידא
עיר מקלט  על תרי"ג מצות
1556
סביונטה
דון יצחק אברבנאל
עטרת זקנים
1710
אמ"ד
ציורים בש"ס
עומק הלכה

1785
פראג
ר"י אלעזר פלעקלש
עולת חודש א
1785
פראג
ר"י אלעזר פלעקלש
עולת חודש ד
1546
ויניציאה
טוביה ב"ר אליעזר
פסיקטא זוטרתא
1592
פפד"א
שמאול ב"ר אלכסנדר
פרי מגדים על חושן משפט

1787
נאווי דוואהר
אריה ליב כ"ץ
פני אריה
1600
קראקא
מרדכי לוריא
פירוש המלות על תרגום וכתובים
1637
אמ"ד
שלמה אלמולי
פתרון חלומות
1661
מנטובה
חנניה ממונציליסי
פרקי שירה
1628
אמ"ד
מנשה בן ישראל
פני רבה
1702
זולצבאך
הענוכש, שמעון
פי שנים
1703
אמ"ד
יעקב צויזמר
פירוש על המסורה
1722
אופיבאך
פלפולים עה"ת בשם גדולי הדור
אסיפת חכמים

1840
קראטשין
על מגילת אסתר
קול ששון/פתוחי חותם
1866
זיטומיר
שם טוב שפרוט
פרדס רמונים
1609-10
פראג
דוד משערבשיו
פי תרגום יונתן וירושלמי
1691
זולצבאך
אברהם מפערמסלא
פתח האוהל
1609
פראג
על שירי השירים
פרוש ר סעדיה גאון
1608
ויניציאה
להתנא אליעזר בן הורקנוס
פרקי דר אליעזר
1681
לובלין
משה ב"ר ישכר יפה
פני משה
1538
בולוניא
מנחם רקאנטי
פסקי הלכות
1544
ויניציאה
יעקב בן אשר
פירוש התורה
1692
פפד"א
שמעון ב"ר אלכסנדר
פרי מגדים
1575
קושטא
יצחק ן לטיף
פי מגילת קהלת
1557
פראג

פסיקתא רבתי דרב כהנא
1546
ויניציאה
יוסף מאסמינה
פורת יוסף
1693
פראג
משה חזן
פנים מסבירות

1555
אדריאנופלי
יוסף יעבץ
פירוש מסכת אבות
1527
באזל
אליהו אשכנזי
פרקי אליהו    דקדוק
1708
אמ"ד

פרקי רבי אליעזר
1736
זולצבאך

פרי שבת תקון שבת

1669
פיורדא
דוד כ"ץ
פעמוני זהב על תהלים

1730
ואנזבעק
יצחק אייזיק הלוי מקאפולי
פני יצחק
1801
זאלקווא
א ליפמאן
פתח התשובה
1545
ויניציאה
ע"פ נחלת אבות ורמבם
פרקי אבות
1765
ויניציאה

פרי עץ הדר

1546
ויניציאה
ישראל איסרלין
פסקים וכתבים
1563
לובלין

פתרון חלומות

1717
שאלוניקי
שלמה אמרלייו
פני שלמה
1554
סביוניטה
שם טוב ן שפרוט
פרדס רימונים

1478
רגיו די קלבריה
עה"ת
פרוש רשי  דפוס ראשון
1579
ויניציאה
דון יצחק אברבנאל
פירוש התורה
1522-23
ויניציאה
אברהם סבע
צרור המור
1546
ויניציאה
אברהם ן עזרא
צחות בדקדוק
1768
אלטונה
יעקב עמדין
ציצים ופרחים
1554
פירארא
מנחם ב"ר זרח
צדה לדרך
1716
הענה
שם טוב בר יוסף פלאקיר.
צרי היגון
1733
קושטא
אברהם אסא
צרכי צבור   לאדינו


1602
פראג
יו"ט העלר
צורת בית המקדש
1841
ווינה
מאיר ראנדיגר
צנת דוד
1785
קארעץ
יעקב צמח
צמח צדיק    קבלה
1742
ליוורנו
דינים מנהגים סגולות
צידה לדרך
1623
פראג
יששכר בער איילנברג
צידה לדרך
1768
קיניגסבערג
יהודה הורביץ
צל המעלות
1694
פפד"א
יוסף דרשן מפרמישלא
צפנת פענח חדש
1567
סביוניטה
מנחם ב"ר זרח
צדה לדרך
1587
פיורדא

צוואת ר נפתלי כ"ץ
1560
קרימונה
עה"ת
ציוני
1765
קושטא
יהודה נבון
קרית מלך רב חלק א
1763
קארלסרוא

קיצור ספר מצות גדול
1765
קושטא
יהודה נבון
קרית מלך רב חלק ב
1557
קרימונה
יהושוע בועז
קיצור מרדכי

1681
פפד"א
יהודה פוחאוויצר
קנה חכמה יז דרשות
1768-70
אמ"ד
יונה תאומים
קיקיון דיונה
1641
פראג
יהודה ליב דרשן רופא ננטואה
קול יהודה
1598-99
ויניציאה
ברוך ן ידעיה
קהלת יעקב
1551
ויניציאה
משה מטראני
קרית ספר
1584
פראג
יצחק הכה מאוסקראן
קצור מזרחי מנחת עני
1671
אמ"ד
אביגדור איצמוניש
קרוב"ץ פיוטים כמנהג אשכנז
1748
שאלוניקי
דוד חזן
קהלת בן דוד באור מגלת קהלת
1800
ליוורנו
הושענות לספרדים
קרבן חגיגה
1680
אמ"ד

קודש ליי
1836
ליוורנו
מצליח יחיאל מעובדיה
קרן לדוד
1803
המבורג
מאיר מקאפין חאגין
קולי יעקב
1560
קיווא דטרינטו

קצורי אבן רשד
1586
המבורג
משה הויזן
קרן אור פני משה

1775
אזמיר
י חאגיז
קרבן מנחה
1765
אלטונה
אליקום ש"ץ
רפואת הנפש
1836
ליוורנו
חיים עמרם
הגדה של פסח: קרבן פסח עם פירוש לחם עוני
1807
לעמברג

קונטרס ר חיים יונה
1873
ליוורנו
נתן עמרם
קנין הגוף על אה"ע
1727
פפד"א
ש זלמן העסל
קרן שמואל באורי הרשבם עה"ת

1708
אמ"ד
יעקב מרגליות
קול יעקב
1790
אזמיר ברלין
אפרים לוצאטו
קול שחל
1818
אמ"ד
אברהם לוונשטם
קדש הלולים
1770
ברלין
משה מדעסויא
קהלת
1678
צפת
מ גלאנטי
קהלת יעקב פירוש קהלת
1820
פיורדא
וואלף המבורג
קול בוכים
1732
קושטא

קב הישר
1740
הומבורג
אהרן ברכיה בן משה, ממודינה
קיצור מעבר יבק
1812
פראג
מאיר פישער
קורות שנות קדם
1658
ויניציאה
יעקב קאפיל מרגליות
קול יעקב
1828
ליוורנו
שמואל שמאמא
קרן הצבי
1765
אוינניון

קונטרס תפלות זמירות ופיוטים
1836
ליוורנו
מצליח יחיאל מעובדיה
קרן לדוד
1713
אמ"ד
אלישע מהורודנא
קב ונקי א
1713
אמ"ד
אלישע מהורודנא
קב ונקי ב
1644
GLASGOW
ROW
קצור הדקדוק
1723
זאלקוא
אברהם די לונזאנו
קנין אברהם
1808
אמ"ד
יעקב מרגליות
קול יעקב

1727
פפד"א
ש. זלמן העסל
קרן שמואל באורי הרשב"ם עה"ת


1748
אמ"ד
יוסף הדיין
קיצור אלשיך
1717
קיטן
יוסף פינטשוב
ראש יוסף
1738
קושטא
שמעון דוויק כהן
ריח שדה
1615
ויניציאה
מרדכי אשכנזי
ראש מר דרור
1765
אלטונה
אליקים שין
רפאות הנפש
1525
קושטא
יצחק אבוהב
רמבן על התורה
1700
אמ"ד
דפו"ס
רזיאל המלאך
1715
ויניציאה

רמב"ם

1708
ויניציאה
חנוך העניך
ראשית בכורים
1790
הוראדנא
דוד מיאנאווי
רזוהי גלין על ברכת יצחק
1599
ורנקפורט דמיין
עם באור רש"י
רב אלפס א
1599
ורנקפורט דמיין
עם באור רש"י
רב אלפס ב
1600
באזיליאה
טליהו לואנץ
רנת דודים
1712
ברלין
אלירים געץ
רפדוני בתפוחים

1714
ברלין
חיים קעסלין
קריאת התורה
1644
קראקא
ידידיה ב"ר אברהם ישראל
שיר ידידות
1814
ווארשא
שמואל צאהלין
שלמה מול אדר
1721-23
מנטובה
עם באור גור אריה הלוי
שלחן ערוך או"ח יו"ד
1721-23
מנטובה
עם באור גור אריה הלוי
שלחן ערוך חוש"מ אבן העזר
1574
ויניציאה
חשן משפט
שלחן ערוך
1574
ויניציאה
אבן העזר
שלחן ערוך
1579
צפת
שמואל אריפול
שר שלום
1655
אמ"ד
אברהם אירירה
שער השמים
1514
מנטובה
רבנו בחיי
שלחן של ארבע
1574
ויניציאה
אברבנאל
שו"ת ר שאול הכהן
1786
פפד"א
אליהו שליטא
שליחות אליהו  דרשות
1593
מנטובה
יוסף ן וירגא
שארית יוסף
1562
קושטא

שו"ת ר אליהו מזרחי
1599
לובלין

שו"ת מהרשל
1783
קארעץ
אברהם משלם זלמן בן חכם צבי
שו"ת דברי רב משלם
1608
ויניציאה

שו"ת ר משה גאלנטי
1785
דירן פורט
בנימין רפאפורט
שמלת בנימן בגדי כהונה
1736
אמ"ד
יוסף אירגס
שומר אמונים
1600
ויניציאה

שו"ת הרמע מפאנו
1559
ריוא דטרינטו
יוסף גיקאטיליה
שערי אורה  חכמת האלהות
1790
קושטא
חיים בנבנשט
שו"ת כנסת הגדולה
1784
זאלקווי
דוד לידא
שומר שבת
1749
אלטונה
עמדן, יעקב
שבירת לוחות האבן
1659
אזמיר
שלמה אלגאזי
שמע שלמה
1559
רייוא די טרינטו

שו"ת הריבש
1743
אמ"ד
רפאל דיאס בראגאדן
שו"ת עמק בנימין
1675
פראג
יחיאל מיכל מקאליש
שערי שמים
1565
ויניציאה
יורה דעה
שלחן ערוךו


1776
זאלקווא
יעקב ישראל מקראמניץ
שבט מישראל
1807
לינוועל
אליקים בן יעקב, ש"ץ
שער לימוד מלמד שיח
1725
יעסניץ
ש הענא
שערי תפלה
1559
רייוא די טרינטו
מאיר אלדבי
שבילי אמונה

1726
אמ"ד
EN LENGUA ESPANOL
שה"ש פרקי אבות
1720
שאלוניקי
שלמה חסון
שו"ת בית שלמה
1561
קושטא
שלמה אלקבץ
שרש ישי
1470
רומה
INCUNABULA
שו"ת הרשבא

1868
ליוורנו
נתן עמרם
שמחה משה
1718
המבורג
זלמן הענא
שערי תורה שערי זמרה
1740
קושטא
אליהו הכהן האתמרי
שבט מוסר
1617
קראקא
מהדורא קמא
שו"ת מהר"ם מינץ
1814
ווארשא
חיים ב"ר זבולון יעקב
שירה לחיים

1718
המבורג
זלמן הענא
שערי תורה שערי זמרה
1755
אמ"ד
יעקב עמדין  הספד
שאגת אריה

1557
ויניציאה
שמחה פריידמן
שמות
1626
קראקא
ראובן דוד טאבל
שבעים תמרים

1627-28
אמ"ד
מאיר אלדבי
שבילי אמונה
1715
המבורג
באורים בתפלה ומסורה
שערי ציון
1721
אמ"ד
משה פרנקפורט
שבע פתילות

1710
הענוויא

שו"ת הרמא
1591
ויניציאה
משה אלשיך
שושנת העמקים
1804
ליוורנו
יוסף קורקוס
שיעור קומה

1529
WORMS
דברי הבית השני עשר גליות ישראל
שלש עשרה עקרים
1774
פפד"א
שמואל חיים נייגאס
שבעה משקין
1761
רייוא די טרינטו
יוסף ן קרגיטול
שערי צדק


No comments:

Post a Comment